دسته بندی
فیلتر ها :
برند
سایز قوطی (mm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
قوطی صنعتی
آخرین بروزرسانی : 13:18 1401/05/22
ردیف برند سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 فولاد مبارکه 40*100 2 40.5 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
2 فولاد مبارکه 10*20 2 5 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
3 فولاد مبارکه 20*20 2 7 6 کیلوگرم 20,900 خرید ثابت
4 فولاد مبارکه 30*20 2 9 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
5 فولاد مبارکه 25*25 2 9 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
6 فولاد مبارکه 10*30 2 7 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
7 فولاد مبارکه 30*30 2 11.4 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
8 فولاد مبارکه 35*35 2 13 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
9 فولاد مبارکه 20*40 2 11.4 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
10 فولاد مبارکه 30*40 2 13 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
11 فولاد مبارکه 40*40 2 15 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
12 فولاد مبارکه 80*40 2 22 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
13 فولاد مبارکه 20*50 2 15 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
14 فولاد مبارکه 30*50 2 15 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
15 فولاد مبارکه 40*50 2 16.7 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
16 فولاد مبارکه 50*50 2 18 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
17 فولاد مبارکه 20*60 2 15 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
18 فولاد مبارکه 30*60 2 16.5 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
19 فولاد مبارکه 40*60 2 18 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
20 فولاد مبارکه 50*60 2 20.5 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
21 فولاد مبارکه 60*60 2 22 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
22 فولاد مبارکه 70*70 2 27 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
23 فولاد مبارکه 50*80 2 24 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
24 فولاد مبارکه 60*80 2 27 6 کیلوگرم 20,700 ثابت
25 فولاد مبارکه 80*80 2 30 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
26 فولاد مبارکه 30*90 2 22 6 کیلوگرم 20,700 خرید ثابت
27 فولاد مبارکه 90*90 2 34 6 کیلوگرم 25,900 خرید ثابت
28 - 10*20 2.5 8 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
29 - 20*20 2.5 8.5 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
30 - 30*20 2.5 11.4 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
31 - 25*25 2.5 11.5 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
32 - 10*30 2.5 8.5 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
33 - 30*30 2.5 13.8 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
34 - 35*35 2.5 14 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
35 - 20*40 2.5 13.8 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
36 - 30*40 2.5 14 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
37 - 40*40 2.5 18 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
38 - 80*40 2.5 27.8 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
39 - 20*50 2.5 18 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
40 - 30*50 2.5 18 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
41 - 40*50 2.5 21 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
42 - 50*50 2.5 22 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
43 - 20*60 2.5 18 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
44 - 30*60 2.5 21 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
45 - 30*60 2.5 22 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
46 - 50*60 2.5 25.5 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
47 - 60*60 2.5 27.8 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
48 - 70*70 2.5 33 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
49 - 50*80 2.5 30 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
50 - 60*80 2.5 33 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
51 - 80*80 2.5 37.2 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
52 - 90*90 2.5 42 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
53 - 40*100 2.5 33 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
54 - 10*20 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
55 - 20*20 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
56 - 30*20 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
57 - 25*25 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
58 - 10*30 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
59 - 30*30 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
60 - 35*35 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
61 - 20*40 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
62 - 30*40 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
63 - 40*40 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
64 - 80*40 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
65 - 20*50 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
66 - 30*50 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
67 - 40*50 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
68 - 50*50 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
69 - 20*60 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
70 - 30*60 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
71 - 40*60 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
72 - 50*60 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
73 - 60*60 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
74 - 70*70 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
75 - 50*80 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
76 - 60*80 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
77 - 80*80 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
78 - 90*90 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
79 - 40*100 3_4 0 6 کیلوگرم 22,900 ثابت
80 اهواز 10*20 2 5.4 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
81 اهواز 20*20 2 7.3 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
82 اهواز 30*20 2 9.2 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
83 اهواز 25*25 2 9.2 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
84 اهواز 10*30 2 7.3 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
85 اهواز 30*30 2 11.10 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
86 اهواز 35*35 2 12.8 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
87 اهواز 20*40 2 11.10 6 کیلوگرم 20,300 ثابت
88 اهواز 30*40 2 12.8 6 کیلوگرم 20,300 ثابت
89 اهواز 40*40 2 15 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
90 اهواز 80*40 2 22.3 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
91 اهواز 20*50 2 15 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
92 اهواز 30*50 2 15 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
93 اهواز 40*50 2 16.7 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
94 اهواز 50*50 2 18 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
95 اهواز 20*60 2 15 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
96 اهواز 30*60 2 16.7 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
97 اهواز 40*60 2 18 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
98 اهواز 50*60 2 20.5 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
99 اهواز 60*60 2 22.3 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
100 اهواز 70*70 2 27 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
101 اهواز 50*80 2 24 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
102 اهواز 60*80 2 27 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
103 اهواز 80*80 2 29.8 6 کیلوگرم 23,600 خرید ثابت
104 اهواز 90*90 2 33.7 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
105 اهواز 40*100 2 27 6 کیلوگرم 20,300 خرید ثابت
106 اهواز 10*20 2.5 8 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
107 اهواز 20*20 2.5 8.5 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
108 اهواز 30*20 2.5 11.4 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
109 اهواز 25*25 2.5 11.5 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
110 اهواز 10*30 2.5 8.5 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
111 اهواز 30*30 2.5 13.8 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
112 اهواز 35*35 2.5 14 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
113 اهواز 20*40 2.5 13.8 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
114 اهواز 30*40 2.5 14 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
115 اهواز 40*40 2.5 18 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
116 اهواز 80*40 2.5 27.8 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
117 اهواز 20*50 2.5 18 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
118 اهواز 30*50 2.5 18 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
119 اهواز 40*50 2.5 21 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
120 اهواز 50*50 2.5 22 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
121 اهواز 20*60 2.5 18 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
122 اهواز 30*60 2.5 21 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
123 اهواز 40*60 2.5 22 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
124 اهواز 50*60 2.5 25.5 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
125 اهواز 60*60 2.5 27.8 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
126 اهواز 70*70 2.5 33 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
127 اهواز 50*80 2.5 30 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
128 اهواز 60*80 2.5 33 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
129 اهواز 80*80 2.5 37.2 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
130 اهواز 90*90 2.5 42 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
131 اهواز 40*100 2.5 33 6 کیلوگرم 19,800 خرید ثابت
132 اهواز 10*20 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
133 اهواز 20*20 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
134 اهواز 30*20 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
135 اهواز 25*25 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
136 اهواز 10*30 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
137 اهواز 30*30 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
138 اهواز 35*35 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
139 اهواز 20*40 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
140 اهواز 30*40 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
141 اهواز 40*40 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
142 اهواز 80*40 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
143 اهواز 20*50 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
144 اهواز 30*50 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
145 اهواز 40*50 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
146 اهواز 50*50 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
147 اهواز 20*60 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
148 اهواز 30*60 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
149 اهواز 40*60 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
150 اهواز 50*60 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
151 اهواز 60*60 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
152 اهواز 70*70 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
153 اهواز 50*80 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
154 اهواز 60*80 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
155 اهواز 80*80 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
156 اهواز 90*90 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
157 اهواز 40*100 3_4 0 6 کیلوگرم 20,200 خرید ثابت
158 اهواز _سفارشی 10*20 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
159 اهواز _سفارشی 20*20 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
160 اهواز _سفارشی 30*20 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
161 اهواز _سفارشی 25*25 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
162 اهواز _سفارشی 10*30 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
163 اهواز _سفارشی 30*30 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
164 اهواز _سفارشی 35*35 5 0 6 کیلوگرم 25,500 خرید ثابت
165 اهواز _سفارشی 20*40 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
166 اهواز _سفارشی 30*40 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
167 اهواز _سفارشی 40*40 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
168 اهواز _سفارشی 80*40 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
169 اهواز _سفارشی 20*50 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
170 اهواز _سفارشی 30*50 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
171 اهواز _سفارشی 40*50 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
172 اهواز _سفارشی 50*50 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
173 اهواز _سفارشی 20*60 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
174 اهواز _سفارشی 30*60 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
175 اهواز _سفارشی 40*60 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
176 اهواز _سفارشی 50*60 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
177 اهواز _سفارشی 60*60 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
178 اهواز _سفارشی 70*70 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
179 اهواز _سفارشی 50*80 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
180 اهواز _سفارشی 60*80 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
181 اهواز _سفارشی 80*80 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
182 اهواز _سفارشی 90*90 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
183 اهواز _سفارشی 40*100 5 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
184 اهواز _سفارشی 10*20 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
185 اهواز _سفارشی 20*20 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
186 اهواز _سفارشی 30*20 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
187 اهواز _سفارشی 25*25 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
188 اهواز _سفارشی 10*30 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
189 اهواز _سفارشی 30*30 6 0 6 کیلوگرم 25,500 خرید ثابت
190 اهواز _سفارشی 35*35 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
191 اهواز _سفارشی 20*40 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
192 اهواز _سفارشی 30*40 6 0 6 کیلوگرم 25,500 خرید ثابت
193 اهواز _سفارشی 40*40 6 0 6 کیلوگرم 25,500 خرید ثابت
194 اهواز _سفارشی 80*40 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
195 اهواز _سفارشی 20*50 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
196 اهواز _سفارشی 30*50 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
197 اهواز _سفارشی 40*50 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
198 اهواز _سفارشی 50*50 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
199 اهواز _سفارشی 20*60 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
200 اهواز _سفارشی 30*60 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
201 اهواز _سفارشی 40*60 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
202 اهواز _سفارشی 50*60 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
203 اهواز _سفارشی 60*60 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
204 اهواز _سفارشی 70*70 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
205 اهواز _سفارشی 50*80 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
206 اهواز _سفارشی 60*80 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
207 اهواز _سفارشی 80*80 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
208 اهواز _سفارشی 90*90 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت
209 اهواز _سفارشی 40*100 6 0 6 کیلوگرم 23,500 خرید ثابت