دسته بندی
فیلتر ها :
برند
سایز قوطی (mm)
ضخامت (mm)
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
قوطی صنعتی
آخرین بروزرسانی : 15:14 1400/10/28
ردیف برند سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 فولاد مبارکه 40*100 2 40.5 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
2 فولاد مبارکه 10*20 2 5 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
3 فولاد مبارکه 20*20 2 7 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
4 فولاد مبارکه 30*20 2 9 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
5 فولاد مبارکه 25*25 2 9 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
6 فولاد مبارکه 10*30 2 7 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
7 فولاد مبارکه 30*30 2 11.4 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
8 فولاد مبارکه 35*35 2 13 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
9 فولاد مبارکه 20*40 2 11.4 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
10 فولاد مبارکه 30*40 2 13 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
11 فولاد مبارکه 40*40 2 15 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
12 فولاد مبارکه 80*40 2 22 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
13 فولاد مبارکه 20*50 2 15 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
14 فولاد مبارکه 30*50 2 15 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
15 فولاد مبارکه 40*50 2 16.7 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
16 فولاد مبارکه 50*50 2 18 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
17 فولاد مبارکه 20*60 2 15 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
18 فولاد مبارکه 30*60 2 16.5 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
19 فولاد مبارکه 40*60 2 18 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
20 فولاد مبارکه 50*60 2 20.5 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
21 فولاد مبارکه 60*60 2 22 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
22 فولاد مبارکه 70*70 2 27 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
23 فولاد مبارکه 50*80 2 24 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
24 فولاد مبارکه 60*80 2 27 6 کیلوگرم 24,200 ثابت
25 فولاد مبارکه 80*80 2 30 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
26 فولاد مبارکه 30*90 2 22 6 کیلوگرم 24,200 خرید ثابت
27 فولاد مبارکه 90*90 2 34 6 کیلوگرم 24,200 خرید 2,200 +
28 - 10*20 2.5 8 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
29 - 20*20 2.5 8.5 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
30 - 30*20 2.5 11.4 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
31 - 25*25 2.5 11.5 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
32 - 10*30 2.5 8.5 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
33 - 30*30 2.5 13.8 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
34 - 35*35 2.5 14 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
35 - 20*40 2.5 13.8 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
36 - 30*40 2.5 14 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
37 - 40*40 2.5 18 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
38 - 80*40 2.5 27.8 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
39 - 20*50 2.5 18 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
40 - 30*50 2.5 18 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
41 - 40*50 2.5 21 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
42 - 50*50 2.5 22 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
43 - 20*60 2.5 18 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
44 - 30*60 2.5 21 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
45 - 30*60 2.5 22 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
46 - 50*60 2.5 25.5 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
47 - 60*60 2.5 27.8 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
48 - 70*70 2.5 33 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
49 - 50*80 2.5 30 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
50 - 60*80 2.5 33 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
51 - 80*80 2.5 37.2 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
52 - 90*90 2.5 42 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
53 - 40*100 2.5 33 6 کیلوگرم 22,000 ثابت
54 - 10*20 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
55 - 20*20 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
56 - 30*20 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
57 - 25*25 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
58 - 10*30 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
59 - 30*30 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
60 - 35*35 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
61 - 20*40 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
62 - 30*40 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
63 - 40*40 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
64 - 80*40 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
65 - 20*50 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
66 - 30*50 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
67 - 40*50 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
68 - 50*50 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
69 - 20*60 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
70 - 30*60 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
71 - 40*60 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
72 - 50*60 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
73 - 60*60 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
74 - 70*70 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
75 - 50*80 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
76 - 60*80 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
77 - 80*80 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
78 - 90*90 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
79 - 40*100 3_4 0 6 کیلوگرم 21,800 ثابت
80 اهواز 10*20 2 5.4 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
81 اهواز 20*20 2 7.3 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
82 اهواز 30*20 2 9.2 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
83 اهواز 25*25 2 9.2 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
84 اهواز 10*30 2 7.3 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
85 اهواز 30*30 2 11.10 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
86 اهواز 35*35 2 12.8 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
87 اهواز 20*40 2 11.10 6 کیلوگرم 23,000 ثابت
88 اهواز 30*40 2 12.8 6 کیلوگرم 23,000 ثابت
89 اهواز 40*40 2 15 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
90 اهواز 80*40 2 22.3 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
91 اهواز 20*50 2 15 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
92 اهواز 30*50 2 15 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
93 اهواز 40*50 2 16.7 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
94 اهواز 50*50 2 18 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
95 اهواز 20*60 2 15 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
96 اهواز 30*60 2 16.7 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
97 اهواز 40*60 2 18 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
98 اهواز 50*60 2 20.5 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
99 اهواز 60*60 2 22.3 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
100 اهواز 70*70 2 27 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
101 اهواز 50*80 2 24 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
102 اهواز 60*80 2 27 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
103 اهواز 80*80 2 29.8 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
104 اهواز 90*90 2 33.7 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت
105 اهواز 40*100 2 27 6 کیلوگرم 23,000 خرید ثابت