دسته بندی
فیلتر ها :
ورق
سایز (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
سایز(mm)
کارخانه محل تحویل
لوله صنعتی
آخرین بروزرسانی : 11:23 1401/05/22
ردیف ورق سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) سایز(mm) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 فولادی "1/2 2 6 6 21.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
2 فولادی " ۳.۴ 2 8 6 26.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
3 فولادی " ۱ 2 10 6 32 اصفهان 21,800 خرید ثابت
4 فولادی "۱/۱.۴ 2 12.5 6 42.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
5 فولادی "۱/۱.۲ 2 14.5 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
6 فولادی " ۲ 2 18 6 60.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
7 فولادی "2/۱.2 2 23 6 76 اصفهان 21,800 خرید ثابت
8 فولادی "3 2 25.5 6 88.8 اصفهان 21,800 خرید ثابت
9 فولادی "4 2 50 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
10 فولادی "1/2 2.5 8 6 21.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
11 فولادی " ۳.۴ 2.5 9 6 26.7 اصفهان 27,250 خرید ثابت
12 فولادی " ۱ 2.5 12 6 33.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
13 فولادی "۱/۱.۴ 2.5 15.5 6 42.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
14 فولادی "۱/۱.۲ 2.5 17.5 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
15 فولادی " ۲ 2.5 23 6 60.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
16 فولادی "2/۱.2 2.5 28.5 6 76 اصفهان 21,800 خرید ثابت
17 فولادی "3 2.5 34 6 88.8 اصفهان 27,250 خرید ثابت
18 فولادی "4 2.5 42 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
19 فولادی "6 2.5 67 6 168 اصفهان 21,800 خرید ثابت
20 فولادی "1/2 2.8 8 6 21.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
21 فولادی " ۱ 2.8 13.5 6 32 اصفهان 21,800 خرید ثابت
22 فولادی "۱/۱.۴ 2.8 17 6 42.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
23 فولادی "۱/۱.۲ 2.8 19 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
24 فولادی "3 2.8 36 6 88.8 اصفهان 27,250 خرید ثابت
25 فولادی "4 2.8 46 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
26 فولادی " ۳.۴ 2.9 11 6 26.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
27 فولادی " ۱ 3 14.5 6 26.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
28 فولادی " ۳.۴ 3 11 6 26.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
29 فولادی "۱/۱.۴ 3 19 6 42.2 اصفهان 27,250 خرید ثابت
30 فولادی "۱/۱.۲ 3 22.5 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
31 فولادی " ۲ 3 28.5 6 60.3 اصفهان 27,250 خرید ثابت
32 فولادی "2/۱.2 3 34 6 76 اصفهان 21,800 خرید ثابت
33 فولادی "3 3 42 6 88.8 اصفهان 21,800 خرید ثابت
34 فولادی "4 3 50 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
35 فولادی "5 3 80 6 139 اصفهان 21,800 خرید ثابت
36 فولادی "6 3 80 6 168 اصفهان 21,800 خرید ثابت
37 فولادی " ۱ 3.2 14.5 6 33.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
38 فولادی "8 3.2 103 6 219 اصفهان 21,800 خرید ثابت
39 فولادی " ۱ 3.5 17 6 33.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
40 فولادی "۱/۱.۲ 3.5 23 6 48.3 اصفهان 27,250 خرید ثابت
41 فولادی " ۲ 3.5 29 6 60.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
42 فولادی "2/۱.2 3.5 39 6 76 اصفهان 21,800 خرید ثابت
43 فولادی "3 3.5 46 6 88.8 اصفهان 21,800 خرید ثابت
44 فولادی "4 3.5 58 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
45 فولادی "5 3.5 73 6 139 اصفهان 21,800 خرید ثابت
46 فولادی "6 3.5 87 6 168 اصفهان 21,800 خرید ثابت
47 فولادی "8 3.5 113 6 219 اصفهان 21,800 خرید ثابت
48 فولادی "۱/۱.۲ 3.7 25.5 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
49 فولادی " ۲ 3.9 34 6 60.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
50 فولادی "3 3.9 50 6 88.8 اصفهان 21,800 خرید ثابت
51 فولادی "4 3.9 65.5 6 114 اصفهان 27,250 خرید ثابت
52 فولادی " ۱ 4 19 6 33.7 اصفهان 21,800 خرید ثابت
53 فولادی "۱/۱.۴ 4 23 6 42.2 اصفهان 21,800 خرید ثابت
54 فولادی "۱/۱.۲ 4 46 6 48.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
55 فولادی " ۲ 4 36 6 60.3 اصفهان 21,800 خرید ثابت
56 فولادی "2/۱.2 4 42 6 76 اصفهان 21,800 خرید ثابت
57 فولادی "3 4 50 6 88.8 اصفهان 21,800 خرید ثابت
58 فولادی "4 4 65.5 6 114 اصفهان 21,800 خرید ثابت
59 فولادی "5 4 80 6 139 اصفهان 21,800 خرید ثابت
60 فولادی "8 4 129 6 219 اصفهان 21,800 خرید ثابت