دسته بندی
فیلتر ها :
نوع لوله
سایز (inch)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
تعداد شاخه در هر بسته
وزن شاخه (kg)
کارخانه محل تحویل
لوله گازی (روکار- توکار)
آخرین بروزرسانی : 09:42 1401/05/22
ردیف نوع لوله سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) کارخانه محل تحویل قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 روکار کچو " ۱.۲ 2.35 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 24,900 خرید ثابت
2 روکار کچو " ۳.۴ 2.35 6 ۱۲۷ ۱۰.۵ اصفهان 24,900 خرید ثابت
3 روکار کچو " ۳.۴ 2.5 6 ۱۲۷ ۱۰.۵ اصفهان 24,400 خرید ثابت
4 روکار کچو " ۱.۲ 2.5 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 24,400 خرید ثابت
5 روکار کچو " ۱ ۲.۸ 6 ۶۱ 14 اصفهان 24,900 خرید ثابت
6 روکار کچو "۱/۱.۴ ۲.۸ 6 ۶۱ 17 اصفهان 24,900 خرید ثابت
7 روکار کچو " ۱ 3 6 ۶۱ 14 اصفهان 24,400 خرید ثابت
8 روکار کچو "۱/۱.۴ 3 6 ۶۱ 19 اصفهان 24,400 خرید ثابت
9 روکار کچو "۱/۱.۲ 3 6 ۶۱ ۲۱ اصفهان 24,400 خرید ثابت
10 روکار کچو " ۲ 3 6 ۳۷ 27 اصفهان 24,400 خرید ثابت
11 توکار کچو " ۱.۲ ۲.۸ 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 25,400 خرید ثابت
12 توکار کچو " ۳.۴ ۲.۸ 6 ۱۲۷ ۱۰.۵ اصفهان 25,400 خرید ثابت
13 توکار کچو " ۱ 3 6 ۶۱ 14 اصفهان 25,400 خرید ثابت
14 توکار کچو "۱/۱.۴ 3 6 ۶۱ 19 اصفهان 25,400 خرید ثابت
15 توکار کچو "۱/۱.۲ 3.40 6 ۶۱ ۲۵ اصفهان 25,400 خرید ثابت
16 توکار کچو " ۲ 3.40 6 ۳۷ 27 اصفهان 25,400 خرید ثابت
17 توکار سپاهان " ۱.۲ ۲.۸ 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 26,120 خرید ثابت
18 توکار سپاهان " ۳.۴ ۲.۸ 6 ۱۲۷ ۱۰.۵ اصفهان 26,120 خرید ثابت
19 توکار سپاهان " ۱ 3.2 6 ۶۱ 14 اصفهان 26,120 خرید ثابت
20 توکار سپاهان "۱/۱.۴ 3.40 6 ۶۱ ۲۵ اصفهان 26,120 خرید ثابت
21 توکار سپاهان "۱/۱.۲ 3.40 6 ۶۱ ۲۵ اصفهان 26,120 خرید ثابت
22 توکار سپاهان " ۲ ۳.۶ 6 ۳۷ 27 اصفهان 26,120 خرید ثابت
23 توکار سپاهان "2/1.2 4 6 ۳۷ 38 اصفهان 26,120 خرید ثابت
24 توکار سپاهان "3 4 6 19 51 اصفهان 26,120 خرید ثابت
25 توکار سپاهان "4 4 6 19 66 اصفهان 26,120 خرید ثابت
26 روکار سپاهان " ۱.۲ 2.5 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 25,050 خرید ثابت
27 روکار سپاهان " ۱.۲ 3 6 ۱۶۹ ۸ اصفهان 25,050 خرید ثابت
28 روکار سپاهان " ۲ 2.5 6 ۳۷ ۲۵ اصفهان 25,050 خرید ثابت
29 روکار سپاهان " ۲ 3 6 ۳۷ 27 اصفهان 25,050 خرید ثابت