دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (mm)
طول (m)
آنالیز
حالت
واحد
میلگرد ساده
آخرین بروزرسانی : 11:21 1401/03/10
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (mm) طول (m) آنالیز حالت واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 آذر گستر سدید 20 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
2 آذر گستر سدید 22 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
3 آذر گستر سدید 25 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
4 آذر گستر سدید 28 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
5 آذر گستر سدید 30 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
6 آذر گستر سدید 32 6 شاخه ساده کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
7 آذر گستر سدید 34 6 ساده کیلوگرم 19,700 خرید ثابت
8 آذر گستر سدید 36 6 ساده کیلوگرم 19,700 خرید ثابت
9 آذر گستر سدید 38 6 ساده کیلوگرم 19,700 خرید ثابت
10 کویر کاشان 12 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
11 کویر کاشان 14 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
12 کویر کاشان 16 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
13 کویر کاشان 18 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
14 کویر کاشان 20 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
15 کویر کاشان 22 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
16 کویر کاشان 23 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
17 کویر کاشان 25 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
18 کویر کاشان 28 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
19 کویر کاشان 30 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
20 کویر کاشان 32 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
21 کویر کاشان 34 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
22 کویر کاشان 36 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
23 کویر کاشان 38 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت
24 کویر کاشان 40 12 شاخه ساده کیلوگرم 21,500 خرید ثابت