دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه-محل تحویل
سایز ناودانی
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
ناودانی
آخرین بروزرسانی : 14:51 1400/09/23
ردیف کارخانه-محل تحویل سایز ناودانی وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 ناودانی اسپیرال 6 32 6 کیلوگرم 18,030 خرید ثابت
2 ناودانی اسپیرال 5 24 6 کیلوگرم 18,030 خرید ثابت
3 فایکو 14 192 12 کیلوگرم 18,800 خرید ثابت
4 فایکو 18 225 12 کیلوگرم 20,500 خرید ثابت
5 فایکو 20 305 12 کیلوگرم 30,000 خرید ثابت
6 مجتمع فولاد البرز غرب 16 225 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
7 مجتمع فولاد البرز غرب 14 192 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
8 مجتمع فولاد البرز غرب 10 127 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
9 مجتمع فولاد البرز غرب 8 103 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
10 فولاد الماس یزد 16 80 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
11 فولاد الماس یزد 14 65 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
12 فولاد الماس یزد 12 60 6 کیلوگرم 19,100 خرید ثابت
13 فولاد مهر سهند 8 40 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
14 دهشیر یزد 10 39 6 کیلوگرم 19,000 خرید ثابت
15 دهشیر یزد 6 24 6 کیلوگرم 19,100 خرید ثابت
16 گروه صنعتی شکفته 8 33 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
17 گروه صنعتی شکفته 6 22 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
18 گروه صنعتی شکفته 10 38 6 کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
19 گروه صنعتی شکفته 10 127 12 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
20 گروه صنعتی شکفته 12 49 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
21 گروه صنعتی شکفته 12 160 12 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
22 گروه صنعتی شکفته 14 192 12 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
23 گروه صنعتی شکفته 14 72 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
24 گروه صنعتی شکفته 16 225 12 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
25 گروه صنعتی شکفته 16 85 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
26 فولاد ناب تبریز 8 28 6 کیلوگرم 18,900 خرید 1,000 +
27 فولاد ناب تبریز 10 49 6 کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
28 فولاد ناب تبریز 10 127 12 کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
29 فولاد ناب تبریز 12 60 6 کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
30 فولاد ناب تبریز 12 160 12 کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
31 فولاد ناب تبریز 16 85 6 کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
32 نورد سجاد 8 28 6 کیلوگرم 16,330 خرید ثابت
33 نورد فولاد تهران 10 39 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
34 نورد فولاد تهران 10 49 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
35 نورد فولاد تهران 8 38 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
36 نورد فولاد تهران 8 28 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
37 نورد فولاد تهران 6 32 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت