دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه-محل تحویل
سایز ناودانی
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
واحد
ناودانی
آخرین بروزرسانی : 11:59 1401/05/05
ردیف کارخانه-محل تحویل سایز ناودانی وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 ناودانی اسپیرال 6 32 6 کیلوگرم 18,830 خرید ثابت
2 ناودانی اسپیرال 5 24 6 کیلوگرم 18,830 خرید ثابت
3 گروه صنعتی شکفته 10 127 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
4 گروه صنعتی شکفته 14 192 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
5 گروه صنعتی شکفته 14 72 6 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
6 گروه صنعتی شکفته 16 225 12 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
7 گروه صنعتی شکفته 16 85 6 کیلوگرم 19,300 خرید ثابت
8 فولاد ناب تبریز 12 60 6 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
9 فولاد ناب تبریز 12 160 12 کیلوگرم 18,050 خرید ثابت
10 فولاد ناب تبریز 14 72 6 کیلوگرم 17,950 خرید ثابت
11 فولاد ناب تبریز 14 192 12 کیلوگرم 17,950 خرید ثابت
12 فولاد ناب تبریز 16 85 6 کیلوگرم 17,950 خرید ثابت
13 فولاد ناب تبریز 16 225 12 کیلوگرم 17,950 خرید ثابت
14 نورد فولاد تهران 10 39 6 کیلوگرم 20,000 خرید ثابت
15 نورد فولاد تهران 10 49 6 کیلوگرم 18,790 خرید ثابت
16 نورد فولاد تهران 8 38 6 کیلوگرم 18,790 خرید ثابت
17 نورد فولاد تهران 8 28 6 کیلوگرم 20,000 خرید ثابت
18 نورد فولاد تهران 6 32 6 کیلوگرم 20,000 خرید ثابت