دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه-محل تحویل
سایز نبشی (cm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نبشی
آخرین بروزرسانی : 10:31 1401/05/20
ردیف کارخانه-محل تحویل سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 آریان فولاد 5 5 6 کیلوگرم 17,845 خرید ثابت
2 آریان فولاد 6 6 6 کیلوگرم 17,845 خرید ثابت
3 اسپیرال 4 3 6 کیلوگرم 19,210 خرید ثابت
4 اسپیرال 4 4 6 کیلوگرم 18,970 خرید ثابت
5 انبار افلاک آهن 3 3 6 کیلوگرم 0 ثابت
6 انبار افلاک آهن 4 3 6 کیلوگرم 19,500 خرید ثابت
7 انبار افلاک آهن 4 4 6 کیلوگرم 18,600 خرید ثابت
8 انبار افلاک آهن 5 3 6 کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
9 انبار افلاک آهن 6 4 6 کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
10 انبار افلاک آهن 6 5 6 کیلوگرم 18,650 خرید ثابت
11 انبار افلاک آهن 6 6 6 کیلوگرم 18,500 خرید ثابت
12 ظهوریان 3 3 6 کیلوگرم 18,900 خرید ثابت
13 ظهوریان 5 5 6 کیلوگرم 18,600 خرید ثابت
14 ظهوریان 6 6 6 کیلوگرم 17,350 خرید ثابت
15 شکفته 4 4 6 کیلوگرم 17,700 خرید ثابت
16 شکفته 5 5 6 کیلوگرم 17,500 خرید ثابت
17 شکفته 6 6 6 کیلوگرم 18,450 خرید ثابت
18 ناب تبریز 4 4 6 کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
19 ناب تبریز 5 4 6 کیلوگرم 17,450 خرید ثابت
20 ناب تبریز 6 4 6 کیلوگرم 17,650 خرید ثابت
21 ناب تبریز 7 7 6 کیلوگرم 17,450 خرید ثابت