دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه-محل تحویل
سایز نبشی (cm)
ضخامت (mm)
طول شاخه (m)
واحد
نبشی
آخرین بروزرسانی : 14:39 1400/09/21
ردیف کارخانه-محل تحویل سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 آریان فولاد 7 5 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
2 آریان فولاد 7 7 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
3 آریان فولاد 10 10 6 کیلوگرم 18,200 خرید ثابت
4 آریان فولاد 12 12 6 کیلوگرم 18,200 خرید ثابت
5 آریان فولاد 4 3 6 کیلوگرم 18,250 خرید ثابت
6 آریان فولاد 4 4 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
7 آریان فولاد 5 4 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
8 آریان فولاد 5 5 6 کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
9 آریان فولاد 6 6 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
10 آریان فولاد 8 8 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
11 آونگان 6 6 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
12 آونگان 8 8 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
13 آونگان 10 10 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
14 آونگان 12 12 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
15 اسپیرال 3 3 6 کیلوگرم 18,460 خرید ثابت
16 اسپیرال 4 3 6 کیلوگرم 18,200 خرید ثابت
17 اسپیرال 4 4 6 کیلوگرم 18,180 خرید ثابت
18 انبار افلاک آهن 3 3 6 کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
19 انبار افلاک آهن 4 4 6 کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
20 انبار افلاک آهن 5 5 6 کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
21 انبار افلاک آهن 6 5 6 کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
22 انبار افلاک آهن 6 6 6 کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
23 انبار افلاک آهن 8 8 6 کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
24 انبار افلاک آهن 10 10 6 کیلوگرم 16,800 خرید ثابت
25 ظهوریان 3 3 6 کیلوگرم 18,400 خرید ثابت
26 ظهوریان 4 4 6 کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
27 ظهوریان 5 5 6 کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
28 ظهوریان 6 6 6 کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
29 ظهوریان 8 8 6 کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
30 ظهوریان 10 10 6 کیلوگرم 17,600 خرید ثابت
31 شکفته 3 3 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
32 شکفته 4 4 6 کیلوگرم 18,850 خرید ثابت
33 شکفته 5 5 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
34 شکفته 6 6 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
35 شکفته 8 8 12 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
36 شکفته 8 8 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
37 ناب تبریز 4 3 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
38 ناب تبریز 4 4 6 کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
39 ناب تبریز 5 3 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
40 ناب تبریز 5 4 6 کیلوگرم 17,900 خرید ثابت
41 ناب تبریز 5 5 6 کیلوگرم 17,800 خرید ثابت
42 ناب تبریز 6 3 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
43 ناب تبریز 6 4 6 کیلوگرم 18,000 خرید ثابت
44 ناب تبریز 7 7 6 کیلوگرم 17,800 خرید ثابت