دسته بندی
انتخاب کنید
بستن
فیلتر ها :
ضخامت (mm)
ابعاد (m)
برند کارخانه
حالت
ورق سیاه
آخرین بروزرسانی : 10:36 1401/03/04
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 10 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 28,500 خرید ثابت
2 12 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 28,500 خرید ثابت
3 15 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 30,700 خرید ثابت
4 20 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
5 25 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
6 30 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
7 35 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
8 40 ۶*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
9 40 ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت 27,500 خرید ثابت
10 2 عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول 25,800 خرید ثابت
11 2.5 عرض ۱.۲۵ فولاد سبا شیت 23,600 خرید ثابت
12 3 عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول 23,600 خرید ثابت
13 3 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 23,400 خرید ثابت
14 4 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 23,400 خرید ثابت
15 4 عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول 23,500 خرید ثابت
16 5 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 24,200 خرید ثابت
17 6 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 24,800 خرید ثابت
18 6 ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت 24,900 خرید ثابت
19 8 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 25,200 خرید ثابت
20 8 ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت 25,300 خرید ثابت
21 10 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 25,400 خرید ثابت
22 10 ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت 25,500 خرید ثابت
23 12 عرض ۱.۵ فولاد سبا رول 25,200 خرید ثابت
24 12 ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت 25,300 خرید ثابت
25 2.5 عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 23,600 خرید ثابت
26 3 عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 23,600 خرید ثابت
27 3 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 23,400 خرید ثابت
28 4 عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 23,200 خرید ثابت
29 4 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 23,600 خرید ثابت
30 5 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 23,900 خرید ثابت
31 6 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 24,700 خرید ثابت
32 6 ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 24,800 خرید ثابت
33 8 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 25,100 خرید ثابت
34 8 ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 25,200 خرید ثابت
35 10 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 27,400 خرید ثابت
36 10 ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 25,400 خرید ثابت
37 12 عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول 27,400 خرید ثابت
38 12 ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 24,900 خرید ثابت
39 15 ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت 25,300 خرید ثابت
40 12 ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت 27,400 خرید ثابت
41 15 ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 24,200 خرید ثابت
42 15 ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت 26,000 خرید ثابت
43 20 ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 24,200 خرید ثابت
44 20 ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت 26,500 خرید ثابت
45 25 ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 26,300 خرید ثابت
46 25 ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت 24,500 خرید ثابت
47 30 عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 24,200 خرید ثابت
48 30 عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت 24,500 خرید ثابت
49 35 عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 26,300 خرید ثابت
50 35 عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت 24,500 خرید ثابت
51 40 عرض ۱.۲۵ فولاد کاویان شیت 24,200 خرید ثابت
52 40 عرض ۱.۵ فولاد کاویان شیت 26,300 خرید ثابت