دسته بندی
فیلتر ها :
کارخانه محل تحویل
سایز (mm))
وزن شاخه (kg)
طول شاخه (m)
تعداد در هر بسته
واحد
IPE تیرآهن
آخرین بروزرسانی : 14:39 1400/09/21
ردیف کارخانه محل تحویل سایز (mm)) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) تعداد در هر بسته واحد قیمت (تومان) خرید نوسانات (تومان)
1 انبار افلاک اهن 12 125 12 0 شاخه 2,000,000 خرید 20,000 -
2 انبار افلاک اهن 14 155 12 0 شاخه 2,560,000 خرید 60,000 -
3 انبار افلاک اهن 16 190 12 0 شاخه 2,960,000 خرید 90,000 -
4 انبار افلاک اهن 18 226 12 0 شاخه 3,560,000 خرید 80,000 -
5 انبار افلاک اهن 20 269 12 0 شاخه 4,960,000 خرید 150,000 -
6 انبار افلاک اهن 22 315 12 0 شاخه 5,360,000 خرید 200,000 -
7 انبار افلاک اهن 24 369 12 0 شاخه 6,210,000 خرید 100,000 -
8 انبار افلاک اهن 27 434 12 0 شاخه 7,100,000 خرید 70,000 -
9 انبار افلاک اهن 30 507 12 0 شاخه 8,670,000 خرید 50,000 +
10 پروفیل صنعت ماهان 14 120 12 0 کیلوگرم 2,200,000 خرید ثابت
11 پروفیل صنعت ماهان 16 165 12 0 شاخه 2,750,000 خرید ثابت
12 پروفیل صنعت ماهان 18 195 12 0 شاخه 3,240,000 خرید 2,590,000 +
13 ذوب آهن - اصفهان 12 125 12 44 کیلوگرم 15,600 خرید 150 -
14 ذوب آهن - اصفهان 14 155 12 36 کیلوگرم 16,400 خرید 200 -
15 ذوب آهن - اصفهان 16 190 12 30 کیلوگرم 15,600 خرید 250 -
16 ذوب آهن - اصفهان 18 226 12 24 کیلوگرم 18,400 خرید 2,800 +
17 ذوب آهن - اصفهان 20 269 12 18 شاخه 18,500 خرید ثابت
18 ذوب آهن - اصفهان 22 315 12 16 کیلوگرم 17,050 خرید 250 -
19 ذوب آهن - اصفهان 24 369 12 14 کیلوگرم 16,800 خرید 50 -
20 ذوب آهن - اصفهان 27 434 12 12 کیلوگرم 16,100 خرید 200 -
21 ذوب آهن - اصفهان 30 507 12 10 کیلوگرم 17,350 خرید 250 +
22 ظفر بناب 14 ۱۲۳ الی ۱۲۵ 12 0 کیلوگرم 16,750 خرید 300 +
23 ظفر بناب 20 ۲۳۵ الی ۲۴۰ 12 0 کیلوگرم 16,850 خرید 300 +
24 ناب تبریز 14 132 12 0 کیلوگرم 17,000 خرید 600 +
25 ناب تبریز 16 170 12 0 کیلوگرم 16,900 خرید 500 +